Many saints became the patron of the day. For example, Saint Thomas Aquinas died on March 7, so he became the patron of that day. When the child was born on March 7, it could have been named Thomas for this reason. It was not an order but a custom that was often followed in the past. Over time, parents stopped following this tradition and gave the child a name according to their own preferences. In such a situation, the child celebrated 2 holidays: birthday and the ‘Name Day’. For example, if a child was born on March 1st and was named Tomek, on March 7th, it celebrated the second holiday – name day.

WHEN IS MY NAME DAY?

Celebrating the name day is optional – you don’t have to celebrate them at all. However, if you choose to do so, you are looking in the calendar or on the Internet when your name has a holiday. It is often a few days a year – as a rule, you choose the day closest to your birthday, but you choose which name day you want to celebrate. So if you have a Polish name or you have a Polish version of your name (eg Mark is Marek), you can celebrate this holiday. The arbitrariness results from the fact that it is not standardized – different calendars give name days on different days. Below is an example of names assigned to a given day.

Source: http://www.kalendarz-tygodniowy.pl/aat/2021/12

You may find different names in different calendars. However, despite many discrepancies, there are names whose holidays are consistent in each calendar. These are, for example, names that are celebrated not only by the people who have them, but also associated with additional traditions that apply to all or certain social groups. One of such names is Andrzej (Andrew).

ST. ANDREW’S DAY

Every year on the 30th November, St. Andrew’s Day (“Andrzejki” in Polish) is celebrated – the holiday of Andrew (Andrzej) or simply Andrzej’s name day. Everyone celebrates, not only those who hold this name. On the night of November 30 to 1.12, games and fortune-telling are organized. According to the Christian religion, it is the last day of the liturgical year. 1.12 begins with a new season of Advent – a period in which we should refrain from playing until Christmas. So it was the last chance to have fun. The traditions of these fortune-telling changed over time – in the past, only women foretold what their matrimonial future awaited. These divinations were taken very seriously. The guys foretold their future on another day – Catherine’s Day – 7th September (Katarzynki). Currently, these predictions are mainly fun, they concern the love future of both sexes and other areas of life. What are the most popular fortune telling today?

the MOST POPULAR ST. ANDREW’S DAY DIVINATION

  • divination from wax: pouring hot wax from a candle into the water through a hole from an old type of key – the shape that comes out is a divination – e.g. an object that resembles the spilled solidified wax may be related to the profession of a future husband or wife,
  • names were written on the cards, then the pages were turned over and, not seeing the names on the other side, one of the people had to pierce the card – the name you pierced is the name of your future love,
  • drawing items with a symbolic meaning, e.g. a leaf meant you will never get married, a ring – a close wedding, a rosary – the monastic state,
  • the side from which the dog barked was supposed to be the one from which the future love would come, although in my home area fortune-telling with a single fire match below was more popular
  • you light the match and hold it straight – the side on which the match will tilt first is where your future wife or husband comes from

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzejki

OTHER PARTICULAR NAME DAYS

There are many other special name days, such as St. Florian is the patron saint of firefighters, so on May 4th, apart from Florian’s name day, there is also a firefighters’ holiday. December 4 is the name day of Barbara, and St. Barbara is the patron saint of miners. December 4 is also a miner’s holiday (so-called Barbórka in Poland). These are not holidays celebrated by everyone, but by a given social group. There are also other name days celebrated by everyone. For example on December 6th it is St. Nikolaus’ Day (Santa Claus Day) but more on that next time. So we see you soon 😊

Arek Ozimek

Just Ask Poland

CO TO SĄ imieniny w Polsce? Andrzejki i wierzenia Andrzejkowe

Wielu świętych stawało się patronem dnia. Np. Święty Tomasz z Akwinu zmarł 7. Marca więc stał się patronem tego dnia. Gdy dziecko urodziło się 7. Marca mogło dostać na imię Tomek. Nie był to nakaz a jedynie zwyczaj, którego dawniej często przestrzegano. Z czasem rodzice przestawali się stosować do tej tradycji i nadawano dziecku imię według własnych upodobań. W takiej sytuacji dziecko obchodziło 2 święta. Urodziny oraz imieniny. Np. Jeśli dziecko urodziło się 1. Marca i nadano mu imię Tomek to 7. Marca obchodziło drugie święto – imieniny.

Kiedy mam imieniny?

Obchodzenie imienin jest dowolne – nie musisz ich obchodzić wcale. Jeśli jednak się na to zdecydujesz szukasz w kalendarzu lub Internecie kiedy twoje imię ma swoje święto. Często jest to kilka dni w ciągu roku – co do zasady wybierasz taki dzień który jest najbliżej twoich urodzin, ale to ty wybierasz które imieniny chcesz obchodzić – mogą być te dalej urodzin. Jeśli masz więc polskie imię lub masz polską wersję swojego imienia (np. Tom to Tomasz) możesz obchodzić to święto. Dowolność wynika z tego, że nie jest to ujednolicone. Poniżej przykład imion przypisanych do danego dnia.

Źródło: http://www.kalendarz-tygodniowy.pl/aat/2021/12

W różnych kalendarzach możesz znaleźć różne imiona. Jednak mimo wielu rozbieżności są imiona, których święta zgadzają się w każdym kalendarzu. Są to np. imiona, które świętują nie tylko ludzie którzy je posiadają, ale też wiążą się z tym dodatkowe tradycje, które dotyczą wszystkich lub pewnych grup społecznych. Jednym z takich imion jest Andrzej (Andrew).

ANDRZEJKI

Co roku 30. Listopada obchodzone są Andrzejki – święto Andrew (Andrzej). Oprócz posiadaczy tego imienia świętują wszyscy. W noc z 30.11 na 1.12 organizowane są zabawy i wróżby. Według religii jest to ostatni dzień roku liturgicznego. 1.12 zaczyna się nowy okresem adwentu – okresem, w który należy powstrzymać się od zabaw aż do świąt Bożego Narodzenia. Była to więc ostatnia okazja do zabawy. Tradycje tych wróżb zmieniały się z czasem – dawniej tylko kobiety wróżyły sobie jaka czeka ich przyszłość matrymonialna. Wróżby te traktowane były bardzo poważnie. Faceci swoją przyszłość wróżyli innego dnia – w święto Katarzyny (Kate). Obecnie wróżby te mają charakter głównie zabawy, dotyczą obu płci oraz różnych dziedzin życia. Jakie są najpopularniejsze obecnie wróżby?

NAJPOPULARNIEJSZE WRÓŻBY ANDRZEJKOWE

  • wróżenie z wosku: wylewanie do wody rozgrzanego wosku ze świecy przez dziurkę od starego typu klucza – kształt który wyjdzie jest wróżbą – np. przedmiot który rozlany zastygły wosk przypomina może wiązać się z zawodem przyszłego wybranka lub wybranki,
  • na kartkach spisywano imiona, potem odwracano kartki i nie widząc imion z drugiej strony jedna z osób musiała tą kartę przekłuć – imię które przekłułeś to imię twojej przyszłej wybranki,
  • losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny,
  • strona, od której zaszczekał pies, miała być tą, z której nadejdzie przyszła miłość, chociaż w moich stronach rodzinnych bardziej popularna była wróżba z zapałką poniżej
  • odpalasz zapałkę i trzymasz ją prosto – strona w którą zapałka przechyli się jako pierwsza to informacja gdzie znajduje się twoja przyszła żona lub mąż.

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzejki

INNE SZCZEGÓLNE IMIENINY

Jest jeszcze wiele innych szczególnych imienin, np. Św. Florian to patron strażaków, więc 4. Maja oprócz imienin Floriana jest również święto strażaków. 4. Grudnia to imieniny Barbary, a św. Barbara to patronka górników. 4. Grudnia to więc również święto górnika (tzw. W Polsce Barbórki). Nie są to święta, więc obchodzone przez wszystkich, ale np. 6. Grudnia to Mikołajki – to ogólnopolski zwyczaj, ale o tym następnym razem. Widzimy się więc za około tydzień 😊

(Visited 921 times, 1 visits today)